‌ဆေးများ၊ ဆေးပစ္စည်းများနှင့်လိုအပ်သော ပစ္စည်းများအား ဖြန့်ဝေထားရှိမှု အခြေအနေ

စဉ် မိမိဖတ်ရှုလိုသည့် ခေါင်းစဉ်ကို နှိပ်ပါ
 ဆေးနှင့်ဆေးပစ္စည်းများ ဖြန့်ဝေထားရှိမှု အခြေအနေ (28-3-2020)
  တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ် ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးနှင့် ကုသရေးဦးစီးဌာနများနှင့် ဆေးရုံများသို့ ဆေးနှင့်ဆေးပစ္စည်းများ ဆက်လက်ဖြန့်ဝေထားရှိမှု (28-3-2020)
  တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ် ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးနှင့် ကုသရေးဦးစီးဌာနများနှင့် ဆေးရုံများသို့ ဆေးနှင့်ဆေးပစ္စည်းများ ဆက်လက်ဖြန့်ဝေထားရှိမှု (30-3-2020)
 ဆေးနှင့်ဆေးပစ္စည်းများ ဆက်လက်ဖြန့်ဖြူးမှုအခြေအနေ (30-3-2020)
  တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနများ၊ ဗဟိုအဆင့်/တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်ဆေးရုံကြီးများနှင့် အမျိုးသားကျန်းမာရေးဓာတ်ခွဲဌာနများသို့ ဆေးနှင့်ဆေးပစ္စည်းများ ထပ်မံခွဲဝေဖြန့်ဖြူးထားရှိမှု အခြေအနေ (1-4-2020)
  ဆေးနှင့် ဆေးပစ္စည်းများ ဖြန့်ဖြူးထားရှိမှု (3-4-2020)
  ဆေးနှင့် ဆေးပစ္စည်းများ ထပ်မံဖြန့်ဖြူးထားရှိမှု (4-4-2020)
  ဆေးနှင့် ဆေးပစ္စည်းများ ထပ်မံဖြန့်ဖြူးထားရှိမှု (11-4-2020)
  ဆေးနှင့် ဆေးပစ္စည်းများ ဖြန့်ဖြူးထားရှိမှု (15-4-2020)
၁၀   ဆေးနှင့်ဆေးပစ္စည်းများ ထပ်မံဖြန့်ဖြူးမှု (21-4-2020)
၁၁   ဆေးနှင့်ဆေးပစ္စည်းများဖြန့်ဖြူးမှု (3-5-2020)
၁၂   COVID-19 ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ကုသရေးလုပ်ငန်းများအတွက် ဆေးနှင့်ဆေးပစ္စည်းများ ဖြန့်ဖြူးမှု‌ (29-6-2020)
၁၃   ရခိုင်ပြည်နယ် ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး/ကုသရေးဦးစီးဌာနသို့ COVID-19 ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ကုသရေးသုံးပစ္စည်းများ (၁၄-၈-၂၀၂၀) ရက်နေ့မှ (၂-၉-၂၀၂၀)ရက်နေ့အထိ ထပ်မံဖြန့်ဖြူးခဲ့သည့်စာရင်း (4-9-2020)
၁၄   ရခိုင်ပြည်နယ် ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး/ကုသရေးဦးစီးဌာနသို့ (၁၄-၈-၂၀၂၀)ရက်နေ့မှ (၂-၉-၂၀၂၀)ရက်နေ့အထိ ဆေးရုံသုံးစက်ပစ္စည်းကိရိယာများ ထပ်မံဖြန့်ဖြူးခဲ့သည့်စာရင်း (4-9-2020)
၁၅   ရခိုင်ပြည်နယ် ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး/ကုသရေးဦးစီးဌာနသို့ COVID-19 ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ကုသရေးပစ္စည်းများ ဖြန့်ဖြူးခဲ့သည့်စာရင်း (4-9-2020)

More Tags