ပုံမှန် ကာကွယ်ဆေးထိုး၊ ဆေးတိုက်ခြင်း အစီအစဉ်

ပုံမှန် ကာကွယ်ဆေးထိုး၊ ဆေးတိုက်ခြင်း အစီအစဉ် - (၂ဝ၁၈) ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ

တိုးချဲ့ကာကွယ်ဆေးထိုးလုပ်ငန်း၊ ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာန

 
 

More Tags